Algemene voorwaarden

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de Stichting Ondersteuning Culturele Initiatieven (hierna: ‘SOCI’), KvK nummer 24333470, en zijn van toepassing op overeenkomsten die met bezoekers van door haar of in opdracht van haar georganiseerde evenementen worden gesloten.

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

Artikel 1 SOCI:

SOCI:

Stichting Ondersteuning Culturele Initiatieven, hierna te noemen ‘SOCI’, gevestigd en zaakdoende in (3071 LM) Rotterdam aan de Van der Takstraat 46, die haar bedrijf onder andere maakt van het (doen) verlenen van diensten op het gebied van uitvoerende kunst en met betrekking tot het (doen) organiseren van evenementen en de daarbij behorende werkzaamheden en diensten;

Bezoeker:

iedere natuurlijke persoon, die een Evenement of Website van SOCI bezoekt;

Evenement:

een gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek) uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance event, business-event en/of een openbare of besloten gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door SOCI;

Evenementenlocatie

locatie waar een Evenement plaatsvindt, welke is ingezet ten behoeve van het Evenement door SOCI;

Algemene Bezoekersvoorwaarden

de onderhavige Algemene Bezoekersvoorwaarden die op (rechts)verhouding tussen de Bezoeker en SOCI van toepassing zijn;

Overeenkomst

iedere overeenkomst gesloten tussen de Bezoeker en SOCI in het kader van het bijwonen van een Evenement;

(Voor)verkoopadres

eentenbehoevevandeverkoopvan toegangsbewijzen voor Evenementen door SOCI ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, inclusief die waar online/digitaal Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft;

Toegangsbewijs

een bewijs, door of vanwege SOCI verstrekt, waaruit de bevoegdheid van de Bezoeker blijkt zich op de Evenementenlocatie te mogen bevinden;

Toegangsprijs

de prijs voor een Toegangsbewijs, exclusief eventuele extra service- en/of administratiekosten;

Website:

de website van SOCI (denachtvandekaap.nl) en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) van Evenementen die op naam van SOCI staan.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tot stand komt tussen SOCI en de Bezoeker ongeacht de wijze waarop deze Overeenkomst tot stand komt, als ook op ieder bezoek van de Bezoeker aan de Evenementenlocatie.

2.2 SOCI heeft het recht deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. SOCI zal de Bezoeker tijdig van de wijzigingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden in kennis stellen door dit op haar Website te melden. Indien de Bezoeker van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient de Bezoeker SOCI hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennis stelling te berichten, bij gebreke waarvan de Bezoeker zich met de wijzigingen akkoord verklaart.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst SOCI uitdrukkelijk van de hand.

2.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden niet aan.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Informatie, aanbiedingen, mededelingen en prijsopgaven met betrekking tot Evenementen en/of (de verkoop van) Toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door SOCI en/of derden mondeling, telefonisch of via e-mail (weer)gegeven of verstrekt. SOCI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door SOCI en/of derden gedane mededelingen.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs heeft betaald bij een door SOCI ingeschakeld (Voor)verkoopadres, en dit geleverd heeft gekregen.

Artikel 4 Toegang en Toegangsbewijs

4.1 De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementenlocatie en gedurende de periode dat de Bezoeker op de Evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over een geldig legitimatiebewijs en een geldig Toegangsbewijs en deze op eerste verzoek van medewerkers van SOCI, medewerkers van de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag te tonen.

4.2 Een Toegangsbewijs wordt eenmalig aan Bezoeker verstrekt en geeft aan één Bezoeker toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie.

4.3 Indien een Evenement door SOCI wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren aan SOCI of aan een door SOCI ingeschakeld (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Service- en/of administratiekosten zullen niet worden vergoed.

4.4 Een Toegangsbewijs verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot de Evenementenlocatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Bezoeker om er voor te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van SOCI.

4.5 Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege SOCI verstrekt document of een door of vanwege SOCI verstrekte barcode. De barcode is een unieke code, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor te zorgen dat dit Toegangsbewijs daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. SOCI garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het Toegangsbewijs.

4.6 Alleen aanschaf via SOCI of door haar ingeschakelde (Voor)verkoopadressen garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast van deze geldigheid rust op de Bezoeker. De Bezoeker kan de toegang tot de Evenementenlocatie worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs niet is verkregen van SOCI of van een door SOCI ingeschakeld (Voor)verkoopadres.

4.7 Wanneer de Bezoeker bij de aanschaf van een Toegangsbewijs aanspraak maakt op korting, dient de Bezoeker het document dat recht geeft op korting te tonen.

4.8 Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. De Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies, diefstal beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het geval dat de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden teruggeven of geruild.

4.9 Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken, logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van SOCI en/of haar licentiegevers van de Toegangsbewijzen te (doen) verwijderen en/of wijzigen.

Artikel 5 Verbod doorverkoop Toegangsbewijzen

5.1 Het is verboden een Toegangsbewijs op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken.

5.2 Het is de Bezoeker niet toegestaan om op enige wijze reclame of enige andere vorm van publiciteit te (doen) maken in verband met het Evenement en/of enig onderdeel daarvan.

5.3 Indien de Bezoeker zijn Toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de Bezoeker in dat geval gehouden om alle verplichtingen van de Bezoeker die voortvloeien uit een Overeenkomst of deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, onverminderd op leggen aan die derden. De Bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle voornoemde verplichtingen nakomen en/of zullen nakomen.

5.4 Indien de Bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is SOCI gerechtigd die Toegangsbewijzen aan te merken als ongeldig en is de Bezoeker aan SOCI een direct opeisbare boete verschuldigd van € 100,= (zegge: honderd euro) per Toegangsbewijs en € 100,= (zegge: honderd euro) per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van SOCI om daarnaast nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. De houder van een ongeldig Toegangsbewijs krijgt geen toegang tot het Evenement of de Evenementenlocatie en heeft geen recht op enige vergoeding.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Bezoekers begeven zich naar of van en houden zich geheel op eigen risico op de Evenementenlocatie.

6.2 SOCI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de annulering, wijziging of verplaatsing van een Evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van SOCI en/of de Evenementenlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het Evenement of in verband met het verblijf op de Evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SOCI.

6.3 Indien en voor zover SOCI op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van SOCI zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. SOCI is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de Bezoeker SOCI onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien SOCI ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting

6.4 SOCI kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Indien de Bezoeker met concreet bewijs kan aantonen dat verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van (personeel van) SOCI, zal SOCI op vertoon van een geldig aankoopbewijs van de betreffende eigendom(men) aan die Bezoeker een vergoeding uitkeren ter hoogte van het aankoopbedrag, met een maximum van € 250 (zegge: twee honderd en vijftig euro).

6.5 Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de persoon werkzaam achter de bar, toonbank bij de lockers of kassa van de Evenementenlocatie. Gevonden voorwerpen worden door SOCI dan wel de verhuurder van de lockers twee weken in bewaring genomen, gedurende welke periode de rechtmatige eigenaar de door hem of haar verloren eigendom(men) bij SOCI of de verhuurder van de lockers kan afhalen.

Artikel 7 Annulering of verplaatsing Evenement

7.1 SOCI is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te wijzigen. Uitsluitend in geval van annulering van het Evenement in het geheel, zal SOCI op schriftelijk verzoek van de Bezoeker aan de oorspronkelijk koper van het Toegangsbewijs, de Toegangsprijs daarvan, maar niet de administratie- en servicekosten, restitueren.

7.2 SOCI is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te annuleren of verplaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of een Evenement wordt/is geannuleerd of wordt/is verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal SOCI haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Bezoeker daarover wordt geïnformeerd. SOCI kan echter niet garanderen dat de Bezoeker deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt. SOCI is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake, en is niet gehouden tot vergoeding of restitutie van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

7.3 Toegangsbewijzen voor Evenementen die worden verplaatst blijven voor dat verplaatste Evenement in beginsel geldig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SOCI via info@jmr.nl.

Artikel 8 Huisregels Evenement

8.1 Bezoekers van het Evenement en de Evenementenlocatie dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. Medewerkers van SOCI, van de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel kunnen te allen tijde de Bezoeker verzoeken zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Indien en zodra blijkt dat de Bezoeker de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd.

8.2 Bezoekers zijn gehouden zich in overeenstemming met de huisregels van SOCI en/of de Evenementenlocatie als ook de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Indien de Bezoeker zich naar het oordeel van medewerkers van SOCI en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de Bezoeker hier door medewerkers van SOCI en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel op worden aangesproken. Bij herhaling of voortduren van gedragingen van de Bezoeker die niet in overeenstemming met de genoemde huisregels en de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden zijn, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement worden ontzegd en indien noodzakelijk worden overgedragen aan de politie, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

8.3 Het is de Bezoeker niet toegestaan om het bezoek aan het Evenement vast te leggen, in welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen, filmen, dan wel iedere andere wijze van het maken van geluids-, en/of beeldopnamen van het Evenement.

8.4 SOCI behoudt zich het recht voor om gedurende een Evenement geluids- en/of
beeldopnamen te maken. De Bezoeker die een Evenement bezoekt:

  1. stemt in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio en video display, uitzending of andere vorm van distributie waaronder foto’s of’ andere huidige en/of toekomstige media technologieën;
  2. en geeft onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet; en
  3. stelt noch SOCI noch partijen die met toestemming van SOCI gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal; en
  4. doet afstand van zijn/haar portretrecht, imagerecht en personarecht voor zover het gaat om beelden in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en
  5. erkent dat een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of namens SOCI in het kader van openbare orde en veiligheid video opnamen van de Bezoeker gemaakt kunnen worden; en
  6. erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan SOCI; de Bezoeker zal op eerste verzoek van SOCI, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; SOCI is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.

8.5 Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen voor zover de wet dit toelaat.

8.6 Op de Evenementenlocatie is het slechts toegestaan te roken in de daarvoor aangewezen (rook)ruimte(n). Buiten deze (rook)ruimte(n) is het uitdrukkelijk niet toegestaan te roken.

8.7 SOCI zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om de veiligheid van de Bezoeker op de Evenementenlocatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het kader van de veiligheid op de Evenementenlocatie is de Bezoeker dan ook gehouden op eerste verzoek van medewerkers van SOCI en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag:

  1. zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren);
  2. inzage te verschaffen in meegevoerde (hand)tas(sen); en/of
  3. een detectiepoort te passeren; en/of
  4. zich te legitimeren.

8.8 Het is de Bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen en plaatsen op de Evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

8.9 Het is de Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapen en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen, etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben op de Evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken en/of overdracht aan de politie.

8.10 Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie op welke wijze dan ook aan te tasten en/of te beschadigen. Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de Evenementenlocatie is de Bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.

8.11 De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van SOCI en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen.

8.12 Indien de Bezoeker weigert zich aan de in dit artikel genoemde (veiligheid)voorschriften te houden, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd, zonder het recht op enige vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

8.13 Consumptiebonnen- of munten gekocht tijdens het Evenement of gedurende het verblijf op de Evenementenlocatie zijn uitsluitend geldig gedurende het betrokken Evenement en kunnen door de Bezoeker niet worden ingeruild. SOCI zal na afloop van het Evenement nimmer tot restitutie van het aankoopbedrag van deze bonnen of munten overgaan. Het is niet mogelijk reeds aangeschafte consumptiebonnen- of munten (door) te verkopen. Het is Bezoekers verboden aangeschafte consumptiebonnen- of munten door te (doen) verkopen.

Artikel 9 Overmacht

SOCI kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën en alle overige van de wil van SOCI onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft SOCI het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement te annuleren.

Artikel 10 Privacy en persoonsgegevens

10.1 Door het sluiten van een Overeenkomst met SOCI kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door SOCI verwerkt.

10.2 Op de verwerking van de door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens is het privacybeleid van SOCI van toepassing dat te raadplegen is op de Website. SOCI gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. SOCI heeft de eventuele verwerking van de persoonsgegevens van de Bezoeker aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

10.3 Bij het sluiten van de Overeenkomst met SOCI geeft de Bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van SOCI.

10.4 Indien gedurende een Evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan SOCI deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

Artikel 11 Klachten

SOCI zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om het verblijf van de Bezoeker gedurende het Evenement op de Evenementenlocatie zo prettig mogelijk te maken. SOCI tracht daarbij eventuele overlast of ongemakken voor de Bezoeker tot een minimum te beperken alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht de Bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de Overeenkomst en/of de dienstverlening van SOCI, dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door een e-mail te sturen naar info@jmr.nl. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum van het verblijf op de Evenementenlocatie bij SOCI te worden gemeld.

Artikel 12 Geschillen

12.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en SOCI ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

12.3 Indien de Algemene Bezoekersvoorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg ervan.

Aldus opgemaakt te Rotterdam, 12-03-2020